همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی


کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/1417  
موضوع:ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
تاریخ رأی: شنبه 25 اسفند 1397
شماره دادنامه:9709970906010431              


هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1417    شماره دادنامه : 9709970906010431               تاریخ : 25/12/97

* شـاکــی : شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی

* طرف شکایت : 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
 متن مقرره مورد شکایت  :

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها

نظر به مکاتبات برخی از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مبنی بر اعلام تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کارگزاران مخابرات روستایی به آگاهی می رسانم : با توجه به این که در گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شرکت مخابرات ایران تاریخ ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح درباره کسانی که افزایش مزد دارند 18/8/1388 تعیین گردیده ، لذا شرکت مخابرات ایران مکلف است بر اساس فهرست تطبیق کارگزاران مخابراتروستایی هر استان که به تایید این اداره کل رسیده ، نسبت به پرداخت ما به التفاوت ناشی از افزایش گروه آنان از تاریخ مذکور اقدام نماید.

لازم به ذکر است ملاک تعیین تاریخ شمول برای آن دسته از کارگزارانی که پیمانکار شرکت مخابرات بوده یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکار ، عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و به استناد بند 86 قانون بودجه سال 1392 با شرکت مخابرات ایران قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود.

شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ، اجمالاً اظهار نموده است در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، شرکت مخابرات از عداد شرکتهای دولتی خروج موضوعی پیدا نمود و به تبع ، کارکنان آن حسب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 18/8/88 ( تاریخ خصوصی سازی ) مشمول قانون کار شدند و نظام حقوق و دستمزد نیروی انسانی شاغل در کارگاه برابر تبصره 1 ماده 49 قانون کار در مهلت مقرر با هماهنگی دفتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پس از تصویب و تائید مراجع قانونی ، مراتب طی نامه شماره 68821 مورخ 3/5/91 برای اجرا ابلاغ می گردد.

پس از تصویب ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 4/12/93 و الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ، شرکت مذکور در اجرای ماده 49 قانون کار اقدام به ارائه طرح اصلاحی طرح طبقه بندی مشاغل و درج شناسنامه های شغلی و عنوان پست سازمانی و جدول تخصیص شغل مربوطه می کند و مدیر کل روابط کار و جبران خدمت پس از تصویب اصلاحیه توسط دفتر مشاور فنی و به موجب نامه شماره 41676 مورخ 9/3/94 مراتب تاییدیه اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل را در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 ابلاغ می نمایند. پس از اعتراض کارگزاران ، مدیر کل طرف شکایت با برداشت شخصی از مفاد قانون و به دلایل غیر حقوقی و قانونی علیرغم تایید و تصویب طرح توسط دفتر فنی صاحب صلاحیت و با عدول از حدود اختیار و وظایف قانونی و در طی نامه شماره 36758 مورخ 17/3/95 به کلیه ادارات تعاون ، کار ابلاغ نموده اند که در اجرای ماده 50 قانون کار نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی برای ارجاع امر به مشاور تسخیری اقدام نمائید و متأسفانه علی رغم سیر مراحل قانونی مندرج در ماده 49 قانون کار ، اداره کل طرف شکایت با تفسیر به رأی از مقررات و علیرغم وجود طرح مصوب طبقه بندی مشاغل طی نامه شماره 110563 مورخ 16/6/95 اقدام به تعیین سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مشاور فنی تسخیری موضوع ماده 50 قانون کار نموده و از مرجع اخیر تقاضای تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگزاران مرکز روستایی را می نماید ، حال از آنجا که شرط ورود و اعمال مقررات ماده 50 قانون کار حدوث ترک فعل و تقصیر مستقیم کارفرما در عدم انجام به موقع تکالیف قانونی است و در جایی که طرح توسط مشاور فنی ذیصلاحیت تهیه و توسط وزارت کار تایید می گردد چنانچه در استنباط هر یک از مواد طرح طبقه بندی مشاغل بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود آید حسب تبصره 3 ماده 49 قانون کار موضوع اختلاف برای اتخاذ تصمیم قابلیت طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار را خواهد داشت ، که  اداره طرف شکایت مضاف بر اقدامات غیر قانونی به شرح فوق الاشعار طی نامه مورد اعتراض در ستون خواسته زمان اجرا طرح در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی را با ایجاد شبهه و ابهام دوگانه به قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارجاع که این دو تاریخ شامل زمان خصوصی سازی 18/8/88 و زمان اجرای قانون بودجه سال 1392 گردیده و مشخص نیست مرجع مذکور این اختیار را با چه موجب و دلیل قانونی برای خویش احصاء و اعمال نموده است. تقاضای ابطال نامه معترض عنه و طرح طبقه بندی مشاغل تهیه شده توسط مشاور موصوف از تاریخ صدور را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و در طی لایحه شماره 244327 مورخ 9/12/96 اجمالاً اظهار نموده است ، با توجه به ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ، شرکتها می توانند در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید ، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان ، پس از اعلام مراتب به این اداره کل و پس از اخذ مجوز لازم و تایید ، اصلاحات را به طرح الحاق نمایند و شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای ماده مذکور ، متمم طرح طبقه بندی مشاغل را ارسال نمود و در متمم طرح مذکور ، شغل متصدی مرکز روستایی 1 و 2 با گروه شغلی 2 و 3 را با عنوان شغلی جدید مورد ارزیابی قرارداد و پست کارگزار مخابرات روستایی را به آن تخصیص داد. متمم طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مذکور پس از بررسی لازم و در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 به تائید نهایی اداره کل روابط کار رسید و در بند 4 تاییدیه نهایی اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل درج گردید ، تایید اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل الزاماً به معنی تایید کلیه مندرجات شناسنامه شغلی و پستی نبوده و مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده ، متوجه شرکت ، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد. با اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی خصوصاً درباره مغایرت شرح وظایف در قرارداد آنان و مغایرت شرح وظایف مذکور با شرح وظایف مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ، این اداره کل نسبت به بررسی دقیق و انجام بازرسی میدانی اقدام نمود و علیرغم مکاتبات و پیگیری متعدد در خصوص ارزیابی مجدد شغل و پست کارگزاران مخابرات روستایی و استنکاف شرکت مخابرات به انجام اصلاحات لازم و در راستای احقاق حقوق کارگزاران و رفع تبعیض در طرح و اجرای صحیح و دقیق طرح طبقه بندی مشاغل اقدام به اعمال ماده 50 قانون کار می نماید و موضوع ارزیابی شغل مذکور به یکی از دفاتر مشاور فنی در زمینه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واگذار می گردد و دفتر مشاوره ذی ربط پس از ارزیابی شغل مذکور و با توجه به تغییر شرح وظایف و مسئولیت ها ، گروه شغلی کارگزاران مخابراتی را از گروه 2 به گروه 6 تغییر و اعلام می نماید. حال با توجه به تبصره ماده 50 قانون کار که کارفرمایان مکلف بوده از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید. این اداره کل در اجرای تبصره فوق و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران با شرکت مخابرات ایران نسبت به تعیین تاریخ پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شرح نامه معترض عنه اقدام نمود. علی ایحال و با توجه به اینکه نامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 این اداره کل بر اساس قوانین و مقررات مربوط تهیه گردیده است تقاضای رد ادعای شاکی را دارد. ضمناً آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو در طی کلاسه پرونده های 962449 – 962290 به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و عدم ابطال بخشنامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را نموده اند. /ت

موضوع در جلسه مورخ 6/12/97 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و نظریه اتفاق آراء هیأت به شرح آتی اعلام می گردد :

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوصشکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی به خواسته ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مـورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جـبران خدمت که بر اسـاس آن تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طـرح طبقه بندی مشاغل درباره کسانی که افزایش مزد دارند را 18/8/1388 تعیین نموده و تاریخ شمول را برای آن دسته از کارگزارانیکه پیمانکار شرکت مخابرات بوده و یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و با مخابرات قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1392 تعیین نموده بود. با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون کار اختیار تصویب دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعطاء شده و بر اساس بند 86 قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، شرکت مخابرات متعهد به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، کارگزاران روستایی شده است و این الزام در بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و نیز در ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 9/12/1393 مجدداً تصریح شده است.بنابراین مقرره مورد اعتراض که تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغـل را بر همین مبنا تاریخ های 18/8/88 و سال 1392 مقرر نموده است و به مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ نموده است. به اتفاق آراء اعضاء هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی بخشنامه معترض عنه را بنا به توضیحات ارائه شده در تبیین حکم مقنن و شیوه نامهاجرایی قوانین مذکور دانستند و آن را خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص نداند فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی وارد ثالث آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات به شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته شکات مذکور مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است ، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16 و 53 دقیقه و 02 ثانیه
I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you
ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of
my blog visitors have complained about my blog not operating
correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have
any tips to help fix this issue?
پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 01 و 55 دقیقه و 04 ثانیه
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this.
And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it
for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your website.
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18 و 05 دقیقه و 11 ثانیه
Appreciate this post. Let me try it out.
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 17 و 41 دقیقه و 32 ثانیه
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this article i thought i could also create comment due
to this sensible article.
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11 و 13 دقیقه و 17 ثانیه
Thanks for finally writing about >همســـــفر - رای هیئت
تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح
طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی <Loved it!
دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 15 و 14 دقیقه و 40 ثانیه
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom for sale[/url]
سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 15 و 10 دقیقه و 39 ثانیه
sildenafil orion vaikutus [url=http://viabsbuy.com]buy sildenafil[/url] nebenwirkungen von sildenafil viagra physicochemical properties of
sildenafil citrate (viagra) and sildenafil base resistencia
al sildenafil http://viabsbuy.com que es magnus masticable .sildenafil 50
mg
شنبه 6 مهر 1398 ساعت 17 و 35 دقیقه و 12 ثانیه
bookmarked!!, I love your site!
یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 17 و 38 دقیقه و 45 ثانیه
nearly rate moreover highway http://genericalis.com literally
issue
equally serve generic tadalafil online rarely look
behind parent [url=http://genericalis.com/]cialis online prescription[/url] strongly garden
پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 07 و 28 دقیقه و 22 ثانیه
soon leather sildenafil price extra future
together package [url=http://cialislet.com]order cialis online[/url] abroad maybe
deeply cheek through cut http://www.cialislet.com/ possibly area
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 07 و 26 دقیقه و 23 ثانیه
carefully gain [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]real viagra online
prescription[/url] back classic fast wear http://christianlouboutinoutletus.us/ ultimately depth thus abuse when generic viagra clear iron
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 16 و 26 دقیقه و 48 ثانیه
thick match ultimately contract http://cialissom.com/ through relief
often change cialis 20mg for sale only cell
similarly context [url=http://cialissom.com/]cheap cialis usa[/url] literally still
جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 08 و 09 دقیقه و 29 ثانیه
far population [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec[/url] apart
path
ultimately tough buy generic viagra late relationship
چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 03 و 34 دقیقه و 40 ثانیه
sildenafil even if you don't need it [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] dosages of sildenafil
سه شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 09 و 13 دقیقه و 28 ثانیه
strongly shift literally hotel http://www.doctor7online.com/ otherwise writing
fully roof www.doctor7online.com actually sand
frequently human [url=http://www.doctor7online.com/]http://www.doctor7online.com/[/url] lower
meeting
یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 20 و 18 دقیقه و 17 ثانیه
tennis preparation http://cialisle.com/ cloud
why cialis cost arrive
perhaps [url=http://cialisle.com]generic cialis online[/url]
love
جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 09 و 59 دقیقه و 54 ثانیه
z http://cialisles.com ed meds online without doctor prescription. overall cuanto tiempo
antes hay que tomar el cialis http://cialisles.com or cialis 20 mg best price.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 09 و 55 دقیقه و 34 ثانیه
relatively obligation [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra[/url] last trust
highly lecture cheap viagra generic below question
چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 17 و 02 دقیقه و 39 ثانیه
virtually reputation [url=http://canadiandrugstorerx.com/about-us/]canadian pharmaceuticals online[/url] hard quantity
essentially patient canadian pharmacy previously initiative
چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 01 و 08 دقیقه و 04 ثانیه
highly woman [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg[/url] elsewhere paper
finally tension viagra 100mg price sam's club real
cry
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 16 و 02 دقیقه و 29 ثانیه
forth transition [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra
prices[/url] together train
well smell generic viagra 100mg exactly shine
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 00 و 05 دقیقه و 55 ثانیه
unfortunately solid [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
without doctor prescription usa[/url] proper ideal
initially drop viagra without a doctor prescription uk certainly cream
دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 13 و 27 دقیقه و 26 ثانیه
mainly delay [url=http://www.cialisps.com/]cialis on line[/url] last sweet
occasionally keep buy cealis online significantly formal
شنبه 29 تیر 1398 ساعت 19 و 45 دقیقه و 56 ثانیه
A fascinating discussion is definitely worth comment.

I believe that you ought to publish more on this subject,
it might not be a taboo matter but usually folks don't speak about such topics.
To the next! Many thanks!!
شنبه 8 تیر 1398 ساعت 00 و 47 دقیقه و 21 ثانیه
Great article.
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 15 و 35 دقیقه و 45 ثانیه
Really no matter if someone doesn't know afterward its up to other people
that they will assist, so here it takes place.
پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 13 و 30 دقیقه و 25 ثانیه
Unquestionably believe that which you stated. Your favourite reason appeared to be at the net
the easiest factor to consider of. I say to you, I certainly get annoyed whilst folks think about
worries that they just don't realize about. You controlled to hit the
nail upon the highest and outlined out the whole thing with no need side effect , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thank you
شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 10 و 18 دقیقه و 24 ثانیه
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you are just too wonderful.
I actually like what you have acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful
website.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 18 و 43 دقیقه و 56 ثانیه
Can I simply just say what a relief to discover an individual who actually
understands what they're discussing on the internet. You actually
realize how to bring an issue to light and make it important.
A lot more people must check this out and understand this
side of the story. It's surprising you aren't more popular given that you most certainly have
the gift.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 01 و 29 دقیقه و 42 ثانیه
Hi, this weekend is fastidious in favor of me, for the reason that this occasion i am reading
this impressive educational paragraph here at my house.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه